Prace Zarządu

Dnia 23.04.2018 roku obyło się ósme zebranie Zarządu ŚZJ.

1. Zarząd określił czas na zatwierdzenie lub korektę propozycji zawodów jako 5 dni roboczych od dnia przesłania pliku.

2. Zarząd wprowadza zasadę konieczności poinformowania zawodnika lub opiekuna prawnego o podjętej decyzji dotyczącej dofinansowania, w sytuacji, kiedy wniosek o dofinansowanie składa osoba inna niż zawodnik lub jego opiekun prawny (np. trener lub klub). 

3. Zgodnie z wymogami Śląskiej Federacji Sportu Zarząd uchwałą skorygował skład Kadry Wojewódzkiej. Aktualny skład KW najduje się w dziale "Zestawienia".

4.Zarząd ustala, że na stronie internetowej Związku będą promowane wydarzenia, szkolenia i wszelkie eventy bez możliwości lokowania produktu. 

5. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PZJ, w tym roku system Artemor nie uwidacznia czasu trwania polis NNW. W związku z tym, zawodnicy zobowiązani są posiadać polisę ze sobą podczas zawodów, w celu ewentualnego okazania komisji sędziowskiej.

6. W dniach 7-12 maja z powodów zdrowotnych osoby prowadzącej dział licencji i rejestracji zostają zawieszone wszelkie czynności związane w powyższym. 

 


Dnia 15.01.2018 roku obyło się siódme zebranie Zarządu ŚZJ.

1. Koordynator RSJ przedstawił aktualny, złożony do PZJ skład WKE: Bogdan Chrzanowski, Andrzej Jońca, Marcin Jońca, Mariola Pisarska, Paweł Przybyła, Katarzyna Suchan.

2. W dniach 27 stycznia – 3 luty planowane jest szkolenie dla juniorów młodszych i juniorów z naszego regionu.  Odbędzie się ono w KJK Romico Żywiec, a poprowadzą je p. Wacław Pruchniewicz i Tomasz Włodarski. ŚZJ pokryje koszty wyżywienia i noclegu zawodników, boksu dla koni, szkolenia i opieki. Pierwszeństwo w zgłoszeniach będą mieli członkowie KW.

Planuje się również zorganizowanie zgrupowania dla zawodników chcących wziąć udział w eliminacjach do OOM.

3. Zarząd zadecydował o podtrzymaniu decyzji z poprzedniego zebrania o zatwierdzaniu i publikacji propozycji tylko od tych organizatorów, którzy nie mają wobec Związku zaległości. Dodatkowo organizatorzy zostaną poproszeni (mailowo i poprzez stronę ŚZJ) o przesyłanie wraz z propozycjami imprezy potwierdzenia dokonania opłaty za wpis do kalendarza dotyczącej danych zawodów.

4. Do konkursu stanęło tylko dwóch organizatorów: KJK Romico Żywiec zgłosiło chęć organizacji Mistrzostw Śląska w skokach przez przeszkody, a LZJ Drama Zbrosławice Mistrzostw Śląska w ujeżdżeniu. Obaj w tym samym terminie: 17 - 19 sierpnia 2018. Zarząd podjął decyzję o przyznaniu prawa organizacji MŚl obu organizatorom zobowiązując Marcina Jońcę do ustalenia z KJK Romico Żywiec terminów, które umożliwią zawodnikom udział w obu imprezach.

5. Zarząd postanawia, że wszystkie zgłoszenia do kalendarza, które odbywają się po ustalonym terminie zgłoszeń (30.11.2017) będą akceptowane pod warunkiem, że ich termin nie będzie kolidował z już wpisanymi. Jeśli terminy będą się pokrywały, zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia pisemnej zgody pozostałych, już wpisanych do kalendarza organizatorów.

6. Na podstawie Rankingów ŚZJ i PZJ Zarząd postanawia powołać do Kadry Wojewódzkiej następujących zawodników:

a. KW Młodzików: Kolińska Amanda, Kułaga Aleksandra, Płaza Milena, Stolarska Oliwia, Szojda Emilia

b. KW Juniorów młodszych: Bromboszcz Maja, Gola Katarzyna, Janus Sonia, Jarocka Zuzanna, Korek Dorota, Kosmol Oliwia, Ślązak Karolina, Wiórek Maciej

c. Dratwińska Emilia, Gawałek Julia, Janota Dawid, Klich Maja, Kowalska Małgorzata, Ksiądz Patrycja, Kułaga Karolina, Orszulak Julia, Pietryszyn Aleksandra

7. Zarząd ustala, że wręczenie nagród dla najlepszych zawodników SZJ oraz nominacji do Kadry Wojewódzkiej obędą się w dwóch terminach: dla dysc. Ujeżdżenia, WKKW i SRK dnia 18.03.2018 w Zbrosławicach, dla dysc. skoków przez przeszkody dnia 8.04.2018 także w Zbrosławicach.

8. Zarząd postanawia odstąpić od wymogu dodatkowego dokumentu zgody rodziców / opiekunów prawnych do wydania licencji rocznej dla zawodnika niepełnoletniego. Wymagany wniosek licencyjny dla zawodnika niepełnoletniego musi być podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego, co wystarczająco reguluje temat.

9. Zarząd ustala termin Walnego Zjazdu Sprawozdawczego ŚZJ na dzień 16 marca 2018r. 

10. Zarząd na podstawie §16 pkt 1b Statutu ŚZJ postanawia o wykreśleniu z listy członków: klubu Silesia Driving Club Mikołeska oraz klubu SKJ Jokar Mysłowice z powodu nie opłacenia składek członkowskich.

11. Województwo śląskie zostało wytypowane przez MSiT jako organizator i koordynator OOM w sportach letnich. Z powodu braku możliwości organizacji OOM w jeździectwie na terenie woj. śląskiego Zarząd postanawia podjąć rozmowy ww. temacie z sąsiadującymi WZJ-ami.

 


 

Dnia 10.12.2017 roku odbyło się szóste zebranie Zarządu ŚZJ.

1. Koordynator RSJ planuje zorganizować kolejne szkolenie systemowe z H. Szaszkiewiczem w lutym 2018r.

2. Na przełomie stycznia i lutego, w czasie ferii zimowych, sugeruje także organizację szkolenia dla Kadry Wojewódzkiej oraz zainteresowanych dzieci i młodzieży SZJ . Takie szkolenie miałoby zostać poprowadzone przez p. Wacława Pruchniewicza i p.Tomasza Włodarskiego.

3. Zarząd zdecydował o zmianie systemu zatwierdzania i publikowania propozycji zawodów. Od 2018 roku zatwierdzane i publikowane będą tylko propozycje tych organizatorów, którzy bezpośrednio przed ich publikacją nie będą mieli w stosunku do Związku zaległości finansowych z tytułu wpisu do kalendarza oraz składek na Fundusz Nagród.

4. Zarząd postanawia wprowadzić zmiany do cennika na 2018 rok, w stosunku do cen z 2017r. Nowy cennik stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zarząd od dnia zebrania do końca roku kalendarzowego zezwala zainteresowanym wykupywać licencje i rejestracje na 2018 rok po cenach z 2017 roku, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów.

5. Zarząd postanawia o przedłużeniu terminu składania ofert na organizację Mistrzostw Śląska do dnia 31.12.2017r.

6. Zarząd przedłuża współpracę z księgową Teresą Kwiatkowską oraz pracownikiem biura Ewą Chrzanowską.

7. Zarząd zgadza się z propozycją Julity Kasztelnik, aby ustanowić możliwość wprowadzenia zmian osobowych w składzie Kadry Wojewódzkiej w połowie roku kalendarzowego.

 


 

Dnia 18.09.2017 odbyło się piąte zebranie Zarządu ŚZJ.

1. . W dniach 7-8.10.2017 przy zawodach rangi ZK odbędą się Mistrzostwa Śląska i Opolszczyzny w WKKW. Nasz Związek dofinansowuje tą imprezę, a szczegóły zostaną jeszcze ustalone z Organizatorem.

2. Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu zawodników biorących udział w Mistrzostwach Polski w skokach przez przeszkody. Dofinansowano kosz boksu, udziału w danej rundzie oraz badań antydopingowych. W tym samym zakresie dofinansowani zostaną zawodnicy, którzy wezmą udział w Mistrzostwach Polski w ujeżdżeniu.

3. Paweł Przybyła został wybrany koordynatorem ŚZJ w Radzie Szkolenia Jeździeckiego oraz Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej.

4. Katarzyna Wygas zaproponowała ostateczny termin składania wniosków o organizację imprez w 2018 roku do dnia 30.11.2017. Termin został przyjęty jednogłośnie. Termin składania ofert na organizację przyszłorocznych Mistrzostw Śląska również ustala się na dzień 30.11.2017, wg warunków konkursu rozpisanych w osobnym dokumencie.

5. Zarząd wybiera do komisji likwidacyjnej osoby: Pawła Przybyłę, Annę Gotowiecką i Marcina Jońcę.

6. W związku z zapotrzebowaniem środowiska Marcin Jońca przygotuje wstępny szkic regulaminu rozgrywania Mistrzostw Śląska w ujeżdżeniu. Zaprezentuje go na kolejnym zebraniu, a następnie zostanie on upubliczniony do konsultacji naszego okręgowego środowiska jeździeckiego.

7. Zarząd postanawia dofinansować udział Julii i Karolina Ślązak w Pucharze Polski w WKKW. Szczegóły zostaną ustalone po opublikowaniu propozycji tej imprezy.

 


 

Dnia 19.06.2017 obyło się czwarte zebranie Zarządu ŚZJ.

1. Na mocy uchwały z dnia 26.04.2017 r. Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Klub Jeździecki „Lando” Ptakowice.

2. Julita Kasztelnik przestawiła możliwości wykorzystania środków przyznanych przez Śląską Federację Sportu. W terminie 10-20.07.2017 powinno odbyć się szkolenie dla młodzików i juniorów młodszych, a w terminie 18-27.08.2017 szkolenie dla młodzików, juniorów młodszych i juniorów.

3. Do Związku wypłynęła tylko jedna oferta na organizację Mistrzostw Śląska w skokach – od p. Adriany Krzanowskiej z KJK Romico Żywiec. Jest ona kompletna i spełnia wymagania postawione w konkursie, zatem Zarząd jednogłośnie uznaje ją za zwycięzcę konkursu.
Zmianie ulega jedynie termin zaproponowany przez Organizatora. Za jego zgodą Mistrzostwa Śląska w skokach przez przeszkody odbędą się w terminie 18-20.08.2017r w KJK Romico w Żywcu.
Z powodu braku ofert na organizację Mistrzostw Śląska w ujeżdżeniu, Marcin Jońca zaproponował, że może podjąć się organizacji tej imprezy w Zbrosławicach w dniach 25-27.08.2017. Zarząd jednogłośnie przyjął tą ofertę.

4. W związku ze zbliżającymi się eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Zarząd postanawia sfinansować opłatę wpisową oraz koszt boksu wszystkim śląskim zawodnikom, którzy ukończą eliminacje.

5. Umowa zlecenia z p. Teresą Kwiatkowską została przedłużona do końca roku.

 


Dnia 23.03.2017 odbyło się trzecie zebranie Zarządu ŚZJ.

1. Zarząd na podstawie rankingów ŚZJ i PZJ powołał do Kadr Wojewódzkich 19 zawodników:

 1. do KW Młodzików: Maja Bromboszcz, Nadia Cinal, Dorota Korek, Aleksandra Kułaga, Milena Płaza, Oliwia Stolarska, Karolina Ślązak
 2. do KW Juniorów młodszych: Zuzanna Jarocka, Oliwia Kosmol, Julia Kramarz, Paulina Musiał, Julia Orszulak, Emilia Szojda, Maciej Wiórek 
 3. do KW Juniorów: Julia Jaglarz, Małgorzata Kowalska, Karolina Kułaga, Kevin Nagórka, Julia Ślązak

2. Uchwałą z dnia 14.02. Zarząd przyjął w poczet Członków dwa nowe kluby: Silesia Dressage Club oraz KJ Global Świętoszowice. Uchwałą z dnia 10.03. Zarząd przyjął w poczet Członków kolejne dwa kluby: KJ Impuls Dąbrowa Górnicza oraz KJK Romico Żywiec.

3. Zarząd ustalił warunki konkursu na organizację tegorocznych otwartych Mistrzostw Śląska w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody. Termin składania ofert mija 30.04.2017. Z otrzymanych ofert Zarząd wyłoni zwycięzców dla danych konkurencji na najbliższym posiedzeniu po 30.04.2017. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej Związku.

4. V-ce Prezes ds. Sportu we współpracy z Kolegium Sędziów przygotuje Regulamin rozgrywania Mistrzostw Regionu.

5. Uchwałą z dnia 23.03.2017 Zarząd powołuje Komisję Certyfikującą Ośrodki (KCO), w skład której wchodzą: Paweł Przybyła, Marek Szweda oraz Tadeusz Koza.

6. W związku ze zmianami terminu zawodów Zarząd zmienia termin ceremonii wręczenia nagród dla najlepszych zawodników wg rankingów ŚZJ i PZJ. Odbędzie się ona 2 kwietnia 2017 w OJ Zbrosławice, podczas Finału Halowego Pucharu Śląska.

7. Zarząd uchwala następującą definicję Zawodnika - amatora: „Amatorem jest zawodnik, który nie posiada i nigdy w karierze nie posiadał 3 lub wyższej klasy sportowej.”Dnia 9.01.2017 odbyło się drugie zebranie Zarządu ŚZJ.
1. Julita Kasztelnik odczytała Regulamin pracy Zarządu podczas trwania kadencji 2017-2020. Został on jednogłośnie przyjęty.
2. Zarząd zatwierdza umowy zlecenia z p. Teresą Kwiatkowską na prowadzenie księgowości Związku oraz b. z p. Ewą Chrzanowską na prowadzenie biura Związku (rejestrowanie i wydawanie licencji klubom, zawodnikom i koniom).
3. Zarząd wprowadza nowe zasady pracy biura:
a. wydłuża czas na zarejestrowanie i przyznawanie licencji klubom, zawodnikom i koniom do 7 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów wraz z opłatą
b. zobowiązuje p. Chrzanowską do odpowiadania na każdy list elektroniczny dotyczący rejestracji lub licencji, informując o poprawności dokumentów lub ewentualnych brakach
c. wszelkie sprawy związane z rejestrowaniem i licencjami Zarząd zaleca przeprowadzać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; nie wyklucza to jednak możliwości załatwiania ich osobiście w biurze, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
4. Zarząd omówił nowy kalendarz imprez na 2017 rok zwracając szczególną uwagę na daty, w których kilku Organizatorów zgłosiło chęć zorganizowania zawodów. Członkowie Zarządu niezwłocznie skontaktują się z Organizatorami w celu ustalenia kompromisów. Kalendarz zawodów powinien pojawić się na stronie internetowej Związku jeszcze w tym tygodniu.
5. Zarząd postanawia podtrzymać cennik obowiązujący w 2016 roku na rok 2017. Skreśleniu podlega jedynie zapis o ważności licencji z poprzedniego roku do końca lutego roku bieżącego.
6. Zarząd omówił wnioski, które wpłynęły podczas Walnego Zjazdu Delegatów:
a. wniosek p. Agnieszki Karaszewskiej mówiący o ujednoliceniu zasad rozgrywania mistrzostw regionu amatorów. Został on również przesłany w formie elektronicznej na adres Związku w dniu 9.01.2017r. podpisany przez panie: Agnieszkę Karaszewską, Karolinę Bednarek-Warzybok i Karolinę Brysz Zarząd wyznaczył Marcina Jońcę do stworzenia propozycji regulaminu rozgrywania tych mistrzostw. Zostanie on przedstawiony na kolejnym zebraniu Zarządu.
b. Na wniosek Tadeusza Kozy uchwalono, że Zarząd powinien zająć się stworzeniem projektu ordynacji wyborczej. Dalsze prace nad tym tematem podejmie sam wnioskujący, a propozycję ordynacji przedstawi na kolejnym zebraniu Zarządu.
c. Delegaci wnioskowali także o stworzenie zestawienia obecności Delegatów na zjazdach PZJ. Taką statystyką zajmie się Julita Kasztelnik.
7. Zarząd wybrał Julitę Kasztelnik na trenera koordynatora.
8. Zarząd powołuje w skład Komisji Konkursowej (dot: przyznania prawa organizacji imprez mistrzowskich Związku) następujące osoby: Julitę Kasztelnik, Pawła Przybyłę i Marka Szwedę. Osoby te wyrażają zgodę na członkostwo w Komisji.
9. Za nadawanie klas sportowych odpowiedzialny będzie z ramienia Związku Marcin Jońca.
10. Ranking ogólny za 2016 rok w konkurencji skoków przez przeszkody zostanie podzielony na 5 kategorii: kuce, dzieci, juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy. Wręczenie nagród dla najlepszych skoczków odbędzie się dnia 19 marca podczas zawodów w Zbrosławicach, a dla najlepszych ujeżdżeniowców dnia 5 marca podczas zawodów w Zbrosławicach.


Dnia 28.11.2016 odbyło się pierwsze zebranie Zarządu po Walnym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym. Zarząd zebrał się w pełnym składzie i ukonstytuował w następujący sposób:

 • Julita Kasztelnik - Prezes
 • Paweł Przybyła - V-ce Prezes ds. organizacyjnych
 • Marcin Jońca - V-ce Prezes ds. sportu
 • Katarzyna Wygas - Sekretarz
 • Anna Gotowiecka - Skarbnik
 • Tadeusz Koza - Członek
 • Marek Szweda - Członek

 

Ponadto Zarząd ustalił:

 • Termin końcowy składania ofert przez Organizatorów zawodów na dzień 31.12.2016r. Po tym czasie V-ce Prezes ds. sportu rozpocznie tworzenie kalendarza imprez na 2017r.
 • Osobami odpowiedzialnymi za rankingi będą Marcin Jońca (ujeżdżenie i WKKW) i Katarzyna Wygas (skoki przez przeszkody)
 • Za zgodą właścicielki Stajni Artano, Zarząd postanawia utrzymać siedzibę Związku z Rybniku przy ul. Łanowej
 • Zarząd zwróci się do Kolegium Sędziów z prośbą o stworzenie listy Sędziów, którzy będą zainteresowani pracą na zawodach jeździeckich w roku 2017r. Lista ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Związku dla ułatwienia wyboru składu sędziowskiego Organizatorom.

 


Podczas zebrania Zarządu Śląskiego Związku Jeździeckiego w dniu 28.01.2013r. zostały omówione następujące tematy:   

 • Przyjęty został przez zarząd bilans i rachunek wyników za 2012 r wyników finansowych za 2012 r.  
 • Dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Śląskiej Federacji Sportu – KWJ, KWM
 • Kalendarz imprez na 2013 rok.  Z  kalendarza wykreślono HMPP w skokach i ujeżdżeniu, oraz Halowe Mistrzostwa Śląska w skokach i ujeżdżeniu. Wprowadza się Halowy Puchar Śląska w skokach i ujeżdżeniu  na zakończenie sezonu halowego. Zawody te mogą być rozgrywane jako zawody otwarte. Mistrzostwa Polski Południowej w skokach będą w dyspozycji Zarządu Śląskiego Związku Jeździeckiego. Rozegrane zostaną jako zawody na hipodromie otwartym. Termin i miejsce będą uzgadniane z WZJ Polski Południowej.  Halowy Puchar Polski Południowej w Ujeżdżeniu musi być rozgrywany w uzgodnieniu  z   WZJ Polski Południowej. Propozycje Mistrzostw Śląska, Halowego Pucharu Śląska, Mistrzostw Polski Południowej, Halowego Pucharu Polski Południowej muszą być zatwierdzane przez  Zarząd Śl.Z.J.
 • Obsady sędziowskie na  imprezach w województwie śląskim w 2013roku.
 • Współpraca z Opolskim Związkiem Jeździeckim i Śląsko-Opolskim  Związkiem  Hodowców Koni – omówienie propozycji umowy.
 • Zatwierdzono umowę o prowadzenie strony internetowej przez Firmę Vanto S.C. Marcin i Katarzyna Wygas z Katowic.  
 • Informacja o prowadzonych rozmowach z WPKiW w sprawie wspólnej organizacji Zawodów Konnych w Chorzowie w dniu 2.06.2013roku
 • Wprowadza się  ranking w skokach i ujeżdżeniu w 2013 r. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rankingu śląska są Julita Kasztelnik- Jędrzej (skoki) oraz Katarzyna Suchan (ujeżdżenie). Aktualizacja rankingu będzie odbywała się  na bieżąco po każdych zawodach. Regulaminy rankingu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.
 • Przyjęto  do Śl.Z.J. nowy klub jeździecki -  Jeździecki Klub Sportowy  „Desant” Mikołów.

 


 

Podczas Zebranie Zarządu Śląskiego Związku Jeździeckiego w dniu 17.12.2012 w Rybniku omówiono następujące tematy: 

 • Przedłużono umowy na prowadzenie  księgowości  i biura Zarządu  Śl.Z.J. na 2013 r.
 • Uzgodniono, że w 2013  rokuStrona  Internetowa Ś.Z.J.  będzie prowadzona przez Firmę;      VANTO S.C. Marcin Wygas, Katarzyna Wygas  z Katowic.
 • Omówiono sposób zatwierdzania propozycji zawodów rozgrywanych w naszym województwie.
 • Omówiono propozycje kalendarza na 2013 , dotychczas zgłosiły propozycje do kalendarza regionalnego kluby i ośrodki m.in. : Ośrodek Jeździecki Zbrosławice i LZJ Drama Zbrosławice, TS „Kuźnia” Rybnik, JKS Equi Verso Jastrzębie Zdrój, JKS Kasztanka Żywiec, LJKS Eldorado Świerklany, LKJ Solec Bieruń.  Ograniczone zostaną  zawody pod nazwą mistrzostw, pucharów ze względu na dewaluacje zawodów pod tym tytułem. Nie będzie rozgrywany finał Ligi Śląska. Halowy Puchar Śląska jako finał sezonu halowego będzie rozgrywany na zakończenie sezonu halowego.
 • Podjęto uchwałę o wprowadzenie stałej opłaty w wysokości 5zł od konia na zawodach regionalnych organizowanych w woj. śląskim  z przeznaczeniem na Fundusz Motywacyjny zawodników w Ś.Z.J. (Utworzone zostanie specjalne  konto).
 • Opracowany zostanie regulamin rankingu za 2013 dla  zawodów regionalnych  w naszym WZJ w 2013 r.

 


 

Sprawozdania z Walnego Zjazdu Sprawozdawczo - Wybroczego Śląskiego Związku Jeździeckiego, które odbyło się w Rybniku dnia 9 listopada 2012r.

 


 

Sprawozdania poszczególnych organów Śląskiego Związku Jeździeckiego ze swojej działalności za lata 2008-2012: