Statut

Pobierz PDF

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Śląski Związek Jeździecki zwany dalej Związkiem (w skrócie Śl.Z.J.) jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem klubów sportowych mających na celu rozwój kultury fizycznej a w szczególności rozwijanie sportów konnych oraz rekreacji konnej.


 

§2

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz:U. z 1989r Nr. 20 poz. 104 z późn. zm.), przepisów ustawy O kulturze fizycznej ( Dz.U. z l 996r. Nr. 2 5, poz. l l 3) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.§3

Związek może zrzeszać się w związkach i federacjach o sportowym profilu działania.


 

§4

1.      Siedzibą biura Związku jest miasto Rybnik kod pocztowy 44-207 ul. Podmiejska tel/fax (032) 739 1174

2.      Związek swoim działaniem obejmuje obszar Województwa Śląskiego.

 

§5

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

 

§6

Związek może posiadać sztandar Związku, emblemat, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§7

1.      Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy.

2.      Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKU

 

§8

1.      Celami Związku są:

a.      Organizacja, popularyzacja i rozwój sportów konnych i rekreacji konnej

b.      Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków.

2.      Związek obejmuje zakresem działania następujące formy uprawiania jeździectwa: wyczynową, amatorską i profesjonalną oraz rekreacyjną.

 

§9

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.      Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.

2.      Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

3.      Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie jeździectwa.

4.      Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorów oraz sędziów.

5.      Organizacji i realizacji współzawodnictwa sportowego.

6.      Współpraca z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu jeździeckiego i rekreacji konnej.

7.      Nadawanie klubom i zawodnikom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym.

8.      Inne działania realizujące cele statutowe Związku.

 

§10

Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§11

1.      Członkowie Związku dzielą się na:

a.      zwyczajnych.

b.      honorowych

c.      wspierających

2.      Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe które są stowarzyszeniami kultury fizycznej lub sortowymi spółkami akcyjnymi uczestniczące we współzawodnictwie sportowym.

3.      Członkami wspierającymi mogą być:

a.      Inne kluby niż wymienione w pkt. l

b.      Osoby prawne lub jednostki organizacyjne - których, celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.

4.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Związku.

 

§12

Członkostwo Związku nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez prezydium zarządu Związku zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§13

1.      Członkowie Związku zobowiązani są:

a.      Swoim działaniem przyczynić się do propagowania i popierania celów statutowych.

b.      Dbać o dobre imię Związku.

c.      Popierać i czynnie realizować cele Związku.

d.      Przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.

e.      Regularnie płacić składki oraz wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń.

2.      Członkowie mają prawo brać udział w życiu Związku, a w szczególności:

a.      Przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze.

b.      Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Związku.

c.      Uczestniczyć we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Związku.

d.      Nosić znaczek klubowy Związku.

3.      Swoje prawa i obowiązki członek Związku realizuje bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli.

 

§ 14

1.      Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie oświadczenia woli zarządowi Związku, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwalę.

2.      W takim samym trybie następuje ustane członkostwa wspierającego.

3.      Forma i rodzaje wspierania Związku członkowie wspierający ustalają z zarządem Związku.

4.      Członkowie wspierający mogą korzystać z praw określonych w § l 3 ut. 2 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§15

1.      Godność członka honorowego może nadać walne zgromadzenie członków Związku na wniosek zarządu.

2.      Pozbawienie godności członkostwa honorowego następuje również w formie uchwały walnego zgromadzenia na wiosek zarządu.

3.      Członkowie honorowi mogą korzystać z praw określonych w §13 ust. 2 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 16

Utrata członkostwa

1.    Skreślenie z listy członków następuje przez:

a.      Rezygnację pisemną złożoną na ręce zarządu.

b.      Wykluczenie przez zarząd:

- za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Związku

- nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Związku

- zaleganie z opłatą składek członkowskich przez rok

c.      Likwidacja bądź postawienie w stan upadłości członka.

d.      Rozwiązanie się Związku.

e.      Śmierć członka.

 

§ 17

Od uchwały zarządu w przedmiocie wykluczenia członka przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Uchwała walnego zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

ROZDZAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

 

§18

Władzami Związku są:

1.      Walne zgromadzenie członków.

2.      Zarząd.

3        Komisja rewizyjna.

 

§19

1.      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Związku trwa 4 lata.

2.      Władze Związku wybiera walne zgromadzenie.

3.      Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że walne zgromadzenie uchwali jawność wyborów.

4.      Walne zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się w połowie kadencji.

5.      Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd.

 

§ 20

Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

§21

1.      Najwyższą władzą Związku jest walne zgromadzenie członków.

2.      Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub częściej, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków komisji rewizyjnej lub zarządu, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad wszystkich członków listownie lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3.      W walnym zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może ono być prawomocne bez względu na liczbę uczestników.

4.      W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Związku oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, zaproszeni goście oraz przedstawiciele organu nadzorującego.

5.      Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

a.      Uchwalanie programu działania Związku.

b.      Rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, komisji prawa i dyscypliny, kolegium sędziów.

c.      Uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia.

d.      Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

e.      Wybór członków zarządu, komisji rewizyjnej, komisji prawa i dyscypliny i kolegium sędziów.

f.        Uchwalanie zmian statutu.

g.      Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku.

h.      Rozpatrywanie odwołań od uchwal zarządu wniesionych przez członków Związku.

i.        Rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność zarządu.

j.         Uchwalanie regulaminów: zarządu, komisji rewizyjnej, komisji prawa i dyscypliny i kolegium sędziów.

k.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego zarządu.

6.      Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

7.      Zmiana Statutu, odwołanie prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz rozwiązanie Związku wymaga większości 50% plus 1 głos przy obecności co najmniej połowy członków Związku w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.

8.      Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 22

1.      Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez walne zgromadzenie. Liczbę członków ustala każdorazowo walne zgromadzenie.

2.      Zarząd składa się z: prezesa, 2-c.h wiceprezesów, sekretarza i od 1 do 3 członków zarządu.

3.      Prezesa powołuje zarząd na pierwszym zebraniu po wyborach.

4.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5.      Do kompetencji zarządu należy:

a.      Przyjmowanie nowych członków.

b.      Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

c.      Kierowanie bieżącą pracą Związku.

d.      Zwoływanie walnego zgromadzenia.

e.      Ustalanie wysokości opłat obligatoryjnych.

f.        Wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia

6.      Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§23

1.      Prezydium zarządu wybierane jest przez zarząd.

2.      W skład prezydium wchodzą: prezes, wiceprezesi , sekretarz.

3.      Do kompetencji prezydium należy kierowanie bieżącą pracą Związku pomiędzy posiedzeniami zarządu.

 

§ 24

1.      Komisja rewizyjna składa się z 3 członków.

2.      W skład komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz.

3.      Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

a.      Kontrola bieżącej pracy Związku

b.      Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na walnym zgromadzeniu.

c.      Występowanie z wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia.

 

§25

W razie zmniejszenia się składu władz Związku wymienionych w §22 i §24 w czasie trwania kadencji , uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptację dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

ROZDZIAŁ V

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA, KARY

 

§26

1.      Za aktywny udział w realizacji zadań Związku mogą być przyznawane wyróżnienia.

2.      Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez zarząd Związku.

3.      Członkowie Związku za naruszenie postanowień Statutu lub innych przepisów i zasad podlegają karom organizacyjnym. Kary nakłada zarząd Związku lub komisja prawa i  dyscypliny.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

§27

1.      Do rozstrzygania sporów powołana jest komisja prawa i dyscypliny, która składa się z 3-5 członków wybieranych przez walne zgromadzenie. Komisja prawa i dyscypliny wybiera spośród swego grona przewodniczącego.

2.      Do kompetencji komisji prawa i dyscypliny należy załatwianie sporów powstałych między członkami Związku.

3.      Komisja prawa i dyscypliny działa w oparciu o regulamin uchwalony przez zarząd Związku.

4.      Od wyroku komisji prawa i dyscypliny przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia.

 

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIAZKU

 

§28

1.      Na majątek i fundusze Związku składają się dochody z:

a. Składek członkowskich.b. Wpływów z opłat obligatoryjnych.

c. Dotacji.

d. Darowizn i zapisów.

e. Dochodów z działalności gospodarczej.

f. Ofiarności publicznej.

2.      Ze środków finansowych Związku mogą być tworzone fundusze na realizacje określonych zadań.

3.      Fundusze są tworzone w typie określonym przez uchwałę zarządu Związku.

4.      Sprawozdanie finansowe zarządu zatwierdzane jest w trybie przewidzianym  w Statucie po zakończeniu każdego roku finansowego.

 

§29

1.      Do występowania w imieniu Związku jako osoby prawnej uprawniony jest zarząd Związku.

2.      Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub innych upoważnionych członków zarządu Związku.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANY STATUTU i ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU

 

§30

1.      Zmiany Statutu Związku wymagają uchwały walnego zgromadzenia i zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

2.      Uchwała walnego zgromadzenia o zmianach Statutu Związku wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.      Rozwiązanie się Związku może nastąpić na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4.      Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa jednocześnie tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Związku.

5.      Uchwała o likwidacji i przeznaczeniu funduszy wymaga zgody władzy rejestracyjnej.

 

§31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach oraz Ustawy o kulturze fizycznej.

 

§32

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje zarządowi Związku.