Walne Zebranie Delegatów 2019

Śląski Związek Jeździecki serdecznie zaprasza i uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28.09.2020r., o godz. 15.00 (I termin), 15.30 (II termin) w Hotelu Modus ul. Św. Jana Pawła II 10b w Łaziskach Górnych, odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze Delegatów wszystkich klubów – członków Śląskiego Związku Jeździeckiego.

 

 

Zarząd prosi o zapoznanie się ze sprawozdaniami:

- Zarządu

- Kolegium Sędziów

- Komisji Rewizyjnej

 

Planowany porządek zebrania sprawozdawczego:

1. Przywitanie przybyłych i otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

3. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i poszczególnych Komisji.

4. Głosowanie nad przyjęciem poszczególnych sprawozdań i udzieleniem absolutorium Zarządowi.

5. Głosowanie nad wnioskami.

6. Zakończenie zebrania.

 

Godzina 17.00: Wręczenie nagród dla zwycięzców kat. juniorów młodszych MŚl-B, najlepszych śląskich zawodników wg rankingów ŚZJ i PZJ oraz wręczenie nominacji do Kadry Wojewódzkiej.

 

Śląski Związek Jeździecki serdecznie zaprasza i uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28.09.2020r., o godz. 18.30 (I termin), 19.00 (II termin) w Hotelu Modus ul. Św. Jana Pawła II 10b w Łaziskach Górnych, odbędzie się Walne Zebranie Delegatów w celu uchwalenia zmian w Statucie Związku.

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami

 

Planowany porządek zebrania:

1. Przywitanie przybyłych i otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji skrutacyjnej.

3. Odczytanie proponowanych zmian w Statucie i dyskusja nad kolejnymi punktami.

4. Głosowanie nad przyjęciem zmian.

5. Zakończenie zebrania.

 

Przedstawiciele klubów/sekcji powinni posiadać pisemne pełnomocnictwo Zarządu klubu/sekcji do reprezentowania go na Walnym Zebraniu Delegatów.