Tarcza antykryzysowa dla NGO

Biuro Rachunkowe obsługujące Śląski Związek Jeździecki informuje lub przypomina o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-NGO, przyznawanego na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 568).

Podmioty, o których mowa powyżej mogą złożyć wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce działania organizacji, w postaci elektronicznej za pomocą portalu http://praca.gov.pl  lub w postaci papierowej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

https://www.gov.pl/web/gov/dofinansowanie-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ngo  

 

Przykładowy link dotyczący naborów wniosków w UP w Cieszynie

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zarząd SZJ