Walne Zebranie Członków

Zarząd Śląskiego Związku Jeździeckiego serdecznie zaprasza i uprzejmie zawiadoamia, że w dniu 16 marca 2018r., o godz. 18.00 (I termin), 18.30 (II termin) w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2a (sala CUP przy Urzędzie Gminy), odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze Delegatów wszystkich klubów – członków Śląskiego Związku Jeździeckiego.  

 

Planowany porządek zebrania sprawozdawczego: 

1. Przywitanie przybyłych i otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego zebrania , komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2017 w zakresie organizacyjnym, sportowym i finansowym.

4. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej.

5. Sprawozdanie Kolegium Sędziów.

6. Sprawozdanie Komisji prawa i dyscypliny.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Głosowanie nad przyjęciem poszczególnych sprawozdań.

9. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie ŚZJ w zakresie ordynacji wyborczej.

10. Głosowanie nad zmianą Statutu ŚZJ w zakresie ordynacji wyborczej.

11. Dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży w roku 2018.

12. Informacja o kalendarzu imprez ŚZJ w 2018 roku. 

13. Sprawy różne. 

  

Przedstawiciele klubów/sekcji powinni posiadać pisemne pełnomocnictwo Zarządu klubu/sekcji do reprezentowania go na Walnym Zebraniu Delegatów. 

 

 

Załączniki: